Usage Statistics for www.isaetmel.at

Summary Period: August 2018
Generated 01-Sep-2018 04:06 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2018
Total Hits 6111
Total Files 3310
Total Pages 4097
Total Visits 1614
Total KBytes 111237
Total Unique Sites 736
Total Unique URLs 193
Total Unique Referrers 241
Total Unique User Agents 267
. Avg Max
Hits per Hour 8 205
Hits per Day 197 317
Files per Day 106 240
Pages per Day 132 248
Sites per Day 23 62
Visits per Day 52 91
KBytes per Day 3588 16401
Hits by Response Code
Code 200 - OK 54.16% 3310
Code 206 - Partial Content 3.08% 188
Code 302 - Found 3.70% 226
Code 304 - Not Modified 2.55% 156
Code 403 - Forbidden 2.27% 139
Code 404 - Not Found 34.23% 2092

Daily usage for August 2018

Daily Statistics for August 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 291 4.76% 115 3.47% 163 3.98% 91 5.64% 62 8.42% 5706 5.13%
2 204 3.34% 47 1.42% 69 1.68% 55 3.41% 32 4.35% 283 0.25%
3 157 2.57% 43 1.30% 55 1.34% 55 3.41% 34 4.62% 637 0.57%
4 248 4.06% 124 3.75% 154 3.76% 68 4.21% 50 6.79% 6084 5.47%
5 199 3.26% 60 1.81% 88 2.15% 72 4.46% 47 6.39% 380 0.34%
6 150 2.45% 35 1.06% 90 2.20% 61 3.78% 43 5.84% 204 0.18%
7 290 4.75% 119 3.60% 208 5.08% 64 3.97% 51 6.93% 7450 6.70%
8 80 1.31% 2 0.06% 27 0.66% 20 1.24% 24 3.26% 89 0.08%
9 116 1.90% 8 0.24% 20 0.49% 18 1.12% 28 3.80% 96 0.09%
10 267 4.37% 19 0.57% 141 3.44% 28 1.73% 31 4.21% 6364 5.72%
11 198 3.24% 134 4.05% 150 3.66% 31 1.92% 43 5.84% 9330 8.39%
12 143 2.34% 57 1.72% 71 1.73% 39 2.42% 52 7.07% 1649 1.48%
13 317 5.19% 171 5.17% 202 4.93% 45 2.79% 52 7.07% 8020 7.21%
14 264 4.32% 176 5.32% 199 4.86% 46 2.85% 45 6.11% 4060 3.65%
15 185 3.03% 136 4.11% 146 3.56% 52 3.22% 43 5.84% 1479 1.33%
16 236 3.86% 197 5.95% 200 4.88% 68 4.21% 42 5.71% 1779 1.60%
17 304 4.97% 207 6.25% 237 5.78% 71 4.40% 39 5.30% 8076 7.26%
18 189 3.09% 150 4.53% 155 3.78% 69 4.28% 45 6.11% 1401 1.26%
19 184 3.01% 116 3.50% 124 3.03% 53 3.28% 42 5.71% 673 0.61%
20 231 3.78% 150 4.53% 157 3.83% 63 3.90% 54 7.34% 3107 2.79%
21 163 2.67% 127 3.84% 134 3.27% 60 3.72% 48 6.52% 1050 0.94%
22 281 4.60% 240 7.25% 248 6.05% 54 3.35% 50 6.79% 13240 11.90%
23 265 4.34% 230 6.95% 234 5.71% 31 1.92% 31 4.21% 16401 14.74%
24 290 4.75% 132 3.99% 244 5.96% 49 3.04% 45 6.11% 9336 8.39%
25 112 1.83% 97 2.93% 103 2.51% 36 2.23% 32 4.35% 93 0.08%
26 187 3.06% 120 3.63% 136 3.32% 60 3.72% 61 8.29% 1188 1.07%
27 181 2.96% 97 2.93% 108 2.64% 53 3.28% 42 5.71% 577 0.52%
28 81 1.33% 46 1.39% 50 1.22% 46 2.85% 18 2.45% 917 0.82%
29 92 1.51% 51 1.54% 55 1.34% 50 3.10% 28 3.80% 614 0.55%
30 91 1.49% 42 1.27% 55 1.34% 50 3.10% 38 5.16% 222 0.20%
31 115 1.88% 62 1.87% 74 1.81% 56 3.47% 33 4.48% 730 0.66%

Hourly usage for August 2018

Hourly Statistics for August 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 196 3.21% 3 110 3.32% 4 126 3.08% 32 990 0.89%
1 9 300 4.91% 3 109 3.29% 7 239 5.83% 269 8333 7.49%
2 9 281 4.60% 2 84 2.54% 6 206 5.03% 238 7387 6.64%
3 3 121 1.98% 1 57 1.72% 2 71 1.73% 11 338 0.30%
4 4 142 2.32% 2 63 1.90% 2 82 2.00% 18 552 0.50%
5 3 101 1.65% 1 41 1.24% 1 46 1.12% 12 380 0.34%
6 5 180 2.95% 1 61 1.84% 3 105 2.56% 42 1314 1.18%
7 8 270 4.42% 6 201 6.07% 7 224 5.47% 411 12756 11.47%
8 5 161 2.63% 1 55 1.66% 2 66 1.61% 20 619 0.56%
9 8 255 4.17% 3 106 3.20% 4 137 3.34% 131 4073 3.66%
10 10 330 5.40% 7 225 6.80% 8 248 6.05% 298 9229 8.30%
11 7 240 3.93% 4 145 4.38% 5 170 4.15% 23 716 0.64%
12 8 252 4.12% 4 127 3.84% 4 143 3.49% 14 419 0.38%
13 10 312 5.11% 7 223 6.74% 8 257 6.27% 306 9497 8.54%
14 13 424 6.94% 9 301 9.09% 10 334 8.15% 425 13179 11.85%
15 14 441 7.22% 10 328 9.91% 11 350 8.54% 556 17245 15.50%
16 7 232 3.80% 4 126 3.81% 4 140 3.42% 31 964 0.87%
17 6 215 3.52% 3 115 3.47% 4 128 3.12% 23 715 0.64%
18 8 258 4.22% 3 99 2.99% 4 128 3.12% 110 3420 3.07%
19 7 226 3.70% 2 69 2.08% 3 109 2.66% 17 528 0.47%
20 9 285 4.66% 6 186 5.62% 6 213 5.20% 198 6132 5.51%
21 8 272 4.45% 4 140 4.23% 5 169 4.12% 104 3226 2.90%
22 12 390 6.38% 7 219 6.62% 8 259 6.32% 267 8289 7.45%
23 7 227 3.71% 3 120 3.63% 4 147 3.59% 30 936 0.84%

Top 30 of 193 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1652 27.03% 1086 0.98% /
2 780 12.76% 59864 53.82% /stats/usage_201808.html
3 383 6.27% 3794 3.41% /stats/
4 69 1.13% 5916 5.32% /stats/usage_201807.html
5 20 0.33% 1628 1.46% /stats/usage_201805.html
6 13 0.21% 772 0.69% /stats/usage_201806.html
7 11 0.18% 875 0.79% /stats/usage_201601.html
8 11 0.18% 779 0.70% /stats/usage_201710.html
9 11 0.18% 766 0.69% /stats/usage_201711.html
10 10 0.16% 868 0.78% /stats/usage_201511.html
11 10 0.16% 715 0.64% /stats/usage_201512.html
12 10 0.16% 685 0.62% /stats/usage_201610.html
13 10 0.16% 585 0.53% /stats/usage_201702.html
14 10 0.16% 601 0.54% /stats/usage_201705.html
15 10 0.16% 773 0.69% /stats/usage_201709.html
16 10 0.16% 684 0.62% /stats/usage_201801.html
17 10 0.16% 772 0.69% /stats/usage_201803.html
18 9 0.15% 532 0.48% /stats/usage_201411.html
19 9 0.15% 377 0.34% /stats/usage_201503.html
20 9 0.15% 407 0.37% /stats/usage_201504.html
21 9 0.15% 470 0.42% /stats/usage_201508.html
22 9 0.15% 638 0.57% /stats/usage_201510.html
23 9 0.15% 778 0.70% /stats/usage_201605.html
24 9 0.15% 608 0.55% /stats/usage_201608.html
25 9 0.15% 688 0.62% /stats/usage_201609.html
26 9 0.15% 693 0.62% /stats/usage_201612.html
27 9 0.15% 686 0.62% /stats/usage_201708.html
28 9 0.15% 692 0.62% /stats/usage_201712.html
29 9 0.15% 673 0.60% /stats/usage_201802.html
30 9 0.15% 762 0.69% /stats/usage_201804.html

Top 10 of 193 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 780 12.76% 59864 53.82% /stats/usage_201808.html
2 69 1.13% 5916 5.32% /stats/usage_201807.html
3 383 6.27% 3794 3.41% /stats/
4 20 0.33% 1628 1.46% /stats/usage_201805.html
5 1652 27.03% 1086 0.98% /
6 11 0.18% 875 0.79% /stats/usage_201601.html
7 10 0.16% 868 0.78% /stats/usage_201511.html
8 11 0.18% 779 0.70% /stats/usage_201710.html
9 9 0.15% 778 0.70% /stats/usage_201605.html
10 10 0.16% 773 0.69% /stats/usage_201709.html

Top 10 of 51 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1652 27.03% 941 70.86% /
2 383 6.27% 142 10.69% /stats/
3 780 12.76% 58 4.37% /stats/usage_201808.html
4 69 1.13% 13 0.98% /stats/usage_201807.html
5 13 0.21% 8 0.60% /stats/usage_201806.html
6 10 0.16% 6 0.45% /stats/usage_201511.html
7 11 0.18% 6 0.45% /stats/usage_201601.html
8 10 0.16% 6 0.45% /stats/usage_201705.html
9 11 0.18% 6 0.45% /stats/usage_201711.html
10 9 0.15% 5 0.38% /stats/usage_201411.html

Top 10 of 52 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1652 27.03% 936 71.07% /
2 383 6.27% 142 10.78% /stats/
3 780 12.76% 57 4.33% /stats/usage_201808.html
4 69 1.13% 12 0.91% /stats/usage_201807.html
5 13 0.21% 8 0.61% /stats/usage_201806.html
6 10 0.16% 6 0.46% /stats/usage_201511.html
7 11 0.18% 6 0.46% /stats/usage_201601.html
8 10 0.16% 6 0.46% /stats/usage_201705.html
9 11 0.18% 6 0.46% /stats/usage_201711.html
10 9 0.15% 5 0.38% /stats/usage_201411.html

Top 30 of 241 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3170 51.87% - (Direct Request)
2 328 5.37% http://xxxpornsexmovies.com
3 297 4.86% http://xxxbestfree.com
4 265 4.34% http://xxxsextubeporn.com
5 203 3.32% http://poperharsni.wordpress.com
6 154 2.52% http://subsgadely.wordpress.com
7 121 1.98% http://diigiobuito.wordpress.com
8 101 1.65% http://unadimov.wordpress.com
9 85 1.39% http://mantatycri.wordpress.com
10 60 0.98% http://proginsy22.wordpress.com
11 33 0.54% http://rechtgulfcehe.wordpress.com
12 32 0.52% http://parlibarqui.wordpress.com
13 30 0.49% http://aptekaline.ru
14 26 0.43% http://viagra.rpion.ru
15 23 0.38% http://casino24x.ru
16 23 0.38% https://seomafia.by/uslugi
17 23 0.38% https://seomafia.by/uslugi/obslujivanie-saita.html
18 23 0.38% https://wingate.me
19 21 0.34% http://relegram.com
20 20 0.33% https://seomafia.by
21 20 0.33% https://seomafia.by/uslugi/razrabotka-saita.html
22 20 0.33% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/metalyuks-rb/metalux-standart/
23 17 0.28% http://www.google.com/
24 15 0.25% http://isaetmel.at/
25 15 0.25% https://seomafia.by/uslugi/prodvijenie-saita.html
26 14 0.23% http://takemoney.pro
27 14 0.23% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-vkhodnykh-dverej/zamki-nakladnye/zamok-nakladnoj-suvaldnyj-dlya-vneshnikh,-vnutrennikh-i-mezhkomnatnykh-dverej-kremen-10462kma.html
28 13 0.21% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/dveri-iz-massiva-olkhi/oka-massiv-olkhi/dver-mezhkomnatnaya-oka-massiv-olkhi,-model--modena-do-zhlobin,-rb-.html
29 13 0.21% https://t-dveri.by/uslugi/ustanovka-shkafov-kupe/
30 12 0.20% http://isaetmel.at/wp-login.php

Top 15 of 267 Total User Agents
# Hits User Agent
1 639 10.46% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)
2 530 8.67% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
3 519 8.49% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
4 203 3.32% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2757.49 Safari/537.36
5 200 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 156 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
7 154 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2742.47 Safari/537.36
8 124 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 124 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 121 1.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2849.95 Safari/537.36
11 112 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
12 105 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Slackware/Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
13 105 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112
14 102 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
15 85 1.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Usage by Country for August 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6111 100.00% 3498 105.68% 111237 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21